Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij

Rejestracja Ogólna:
tel. 68 453 01 03

Rejestracja Dziecięca:
tel. 68 453 01 11

Rejestracja do Lekarza Medycyny Pracy:
tel. 68 453 01 08

E-mail:

rejestracja@poles.pl

poles@poles.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO)
informujemy:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Pracy "POL-E-S" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze, ul. Jedności 59.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Pracy "POL-E-S"
Sp. z o.o. mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem iod@poles.pl.

3. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa – to informacje, które podawane
są podczas rejestracji oraz w ramach wizyty w gabinecie lekarskim.

4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez
zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty
na odległość (np. przez telefon) jak również w rejestracji czy w gabinecie pielęgniarskim.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1
Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania;

b) Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej
Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach
pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

c) Rozliczenia świadczonych usług opieki medycznej
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

d) Przechowywania oświadczeń woli, w których upoważniacie Państwo inne osoby do
dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie
Państwa zdrowia.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1
Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania;

e) Kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług poprzez telefon lub
e-mail, aby np. potwierdzić lub zmienić termin wizyty.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes
administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem;

f) Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes
administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

g) Realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych, rachunkowych i prawnych.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Świadcząc usługi medyczne jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do
prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do
oznaczenia tożsamości pacjenta oraz jego opiekuna z wykorzystaniem jego danych
osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji
wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych
czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak
ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego
rachunku.
Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się dobrowolnie - ich niepodanie
nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz uniemożliwi
nam kontakt w celu poinformowania o potwierdzeniu lub zmianie terminu wizyty.

6. Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia
(w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo
(w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), osobisty nr identyfikacyjny karty
EKUZ, nr paszportu (w przypadku osób ubezpieczonych za granicą), informacje o stanie
zdrowia, dane medyczne, adres e-mail, numer telefonu.

7. Przysługują Państwu prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym
świadczeń zdrowotnych współpracujących w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu
zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i
nadzoru, dostawcom usług teleinformatycznych, pocztowych, dostawcom usług
prawnych, audytowych, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez
pacjenta.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres , w którym przepisy ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują przechowywać dokumentację medyczną.
Maksymalnie 30 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w Państwa dokumentacji
medycznej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).